Rank
Name
Points
1
100€
Bady
10879
2
50€
Nexonin
10194
3
25€
Gecko
10052
4
Maddi
9980
5
Jevil
8907
6
SirSlimestone
5965
7
JohannesAI
5296
8
Raz
5259
9
auchild
4925
10
UnyCat7
4654